1 7 10 2 4 6 9 5 11 Przewijane obrazki strona

Deklaracja dostępności

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2021-03-24 12:56:16
  Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek

Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www: biblioteka-pomiechowek.pl.
 
Data publikacji strony internetowej: 2013-03-06
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-03-06
 
Status pod względem zgodności z ustawą
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności występujących poniżej.

Treści niedostępne
 •     strona nie posiada wersji kontrastowej,   
 •     zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo,
 •     część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 •     część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego lub alternatywnej wersji danych,
 •     część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 
Strona zawiera następujące ułatwienia
 •       możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-10
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Mróz.
 
E-mail: biblioteka@pomiechowek.pl
 
Telefon: 22 785 46 97
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich znajduje się tutaj.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Główna ul. Jana Kilińskiego 3, 05-180 Pomiechówek, tel. 22 7854697
 
Dostępność wejścia
 
Siedziba Biblioteki mieści się w odrębnym budynku w kompleksie z budynkami kina i ośrodka kultury. Składa się z trzech kondygnacji. Wejście jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową w szerokie drzwi bez progów. Z poziomu głównego hallu kina można dojechać windą na poszczególne kondygnacje Biblioteki.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek wyposażony jest w windę, która zatrzymuje się na każdej kondygnacji. W budynku są dwie toalety dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostosowania
 
W znalezieniu informacji oraz dostarczeniu potrzebnych zbiorów służą pomocą pracownicy Biblioteki. Informacje o miejscach parkingowych Bezpośrednio przy budynku biblioteki znajduje się parking, bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych, ale z możliwością bezpośredniego dojazdu pod drzwi wejściowe. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
 
Filia w Kosewie, ul. Klubowa 16, 05-180 Pomiechówek.
 
Filia jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się na parterze, wejście/wjazd bezpośrednio z  podjazdu, szerokie drzwi i toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do placówki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  Miejsca parkingowe jest przed budynkiem.

 

 
POLECAMY:

Poleć książkę

Tytuł książki:
Twoja opinia:
Twoje imię (nick):
Twój e-mail:
 • M_kultury
 • Msib
 • Program_rozwoju_bibliotek
 • Bn
 • Arfp
 • Link-do-przyszlosci-logo
 • E_1
 • Indeks
 • Czytam sobie
 • Ik
 • PACZKA_LITERACKA_baner_dla_bibliotek - Kopia
 • Zdjęcia 4_3 (9)